“Başarıyı Amaçlamayın…”

Bu “find your purpose-amacını bul” kavramı çok gündemde biliyorsunuz. Geçen gün bununla ilgili bir sunum dinlerken konuşmacı bu konuda en etkilendiği kitabın Viktor Emil Frankl’ın “İnsanın Anlam Arayışı” kitabı olduğunu söyleyince kitaba tekrar baktım.

Aşağıdaki pasaj bu açıdan çarpıcı geldi bana:

“Başarıyı amaçlamayın. Bunu ne kadar amaç haline getirip bir hedefe dönüştürürseniz kaçırma olasılığınız da o kadar artar. Çünkü mutluluk gibi başarının da peşinden koşamazsınız, kendisi ortaya çıkmak, kendisi oluşmak ve sadece kişinin kendinden daha büyük bir davaya kişisel adanışının amaçlanmayan bir yan etkisi olarak ya da kişinin kendini başka bir insana bırakışının bir yan ürünü olarak oluşmalıdır. Mutluluğun kendiliğinden olması gerekir, aynı şey başarı için de geçerlidir. Ona aldırış etmeyerek, kendi kendine olmasına izin vermeniz gerekir. Bilincinizi dinlemenizi ve bilginiz dahilinde bilincinizin sizden yapmanızı istediği şeyi yerine getirmek için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. O zaman uzun vadede-uzun vadede diyorum!- başarı sizin peşinizden gelecektir, çünkü başarıyı düşünmeyi unutmuşsunuzdur.!”

Benim gözlemim anlam-amaç arayanların yukarıdaki mesajı kaçırdığı yönünde.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Suat Kardas

#eğitim, #çocuk, #okul, #öğrenme, #siviltoplum, #sosyalinovasyontasarımı / suatkardas@gmail.com